ธ.ก.ส. ออกมาตรการพักหนี้ช่วยเกษตรกรสู้โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ พร้อมปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินให้เกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรรายละ 10,000 บาท คิดดอกเบี้ย 10 บาทต่อเดือน

โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท

รายละเอียด สินเชื่อ ธ.ก.ส. 10,000 บาท 

  • วงเงินกู้ธ.ก.ส. รายละไม่เกิน 10,000 บาท
  • อัตราดอกเบี้ยคงที่เพียง 0.1% ต่อเดือน
  • กำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้
  • ไม่ต้องใช้หลักประกัน
  • แบ่งค่างวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน เช่น รายเดือน ราย 3 เดือน และราย 6 เดือน
  • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกนับจากวันกู้
  • ขอสินเชื่อทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.-30 มิ.ย. 64

คุณสมบัติผู้ยื่นขอสินเชื่อ ธ.ก.ส. 10,000 บาท 

  • เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. อยู่แล้ว
  • เป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกรที่ยังไม่เป็นลูกค้าธ.ก.ส.
  • อายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี

ทั้งนี้ สามารถแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการข้างต้นกับ ธ.ก.ส. ผ่านช่องทาง LINE Official BAAC Family เว็บไซต์ www.baac.or.th