บอร์ด SCC อนุมัติ SCGC เข้าตลาดฯ เตรียมเสนอขายหุ้น IPO 3,854.68 ล้านหุ้น พาร์ 10 บาทต่อหุ้น หวังนำเงินขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการขยายธุรกิจด้าน HVA และ Green ใช้ในการปรับโครงสร้างทางการเงิน จ่อจัดสรรให้กลุ่ม Pre-Emptive Right ไม่เกิน 15% ของจำนวนหุ้น IPO รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ SCGC 

ลักษณะธุรกิจของ SCC

ธุรกิจการลงทุน (Holding company) ใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public
Offering : IPO) ของ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCGC)

โดยการนำหุ้นสามัญของ SCGC เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในรูปแบบบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยกำหนดสัดส่วนจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (หุ้น IPO) เป็นจำนวนไม่เกิน 25.2% ของทุนชำระแล้วของ SCGC

  ภายหลังการเพิ่มทุนและการออกและเสนอขายหุ้น IPO โดยคาดว่า SCGC จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น IPO เพื่อใช้ลงทุนในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใช้ในการปรับโครงสร้างทางการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ SCGC รวมถึงวัตถุประสงค์อื่น ๆ
โดยภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO บริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ SCGC และ SCGC จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่นเดิม

  ทั้งนี้ อนุมัติการแปรสภาพ SCGC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

  1 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของ SCGC และจำนวนหุ้นสามัญของ SCGC เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้(การแตกพาร์) จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาท เป็น 10 บาท ส่งผลให้จำนวนหุ้น จาก 1,144,531,500 หุ้น เป็น 11,445,315,000 หุ้น ขณะที่
ทุนจดทะเบียนเท่าเดิม 114,453,150,000 บาท

  2 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของ SCGC จำนวน 38,546,850,000 บาท จากเดิมจำนวน 114,453,150,000 บาท เป็นจำนวน 153,000,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,854,685,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

  3 การจัดสรรหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 3,854,685,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาทเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Pre-Emptive Right) ซึ่งหมายถึง บุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่จะได้กำหนดต่อไปโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ผู้ลงทุนสถาบัน บุคคลที่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ผู้มีอุปการคุณของ SCGC และ/หรือ บริษัทย่อยของ SCGC และ/หรือ บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น และผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent)ตามที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมายและคณะกรรมการบริษัทของ SCGC เห็นสมควร

  ทั้งนี้ SCGC คาดว่าจะจัดสรรหุ้น IPO ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น(Pre-Emptive Right) ในจำนวนไม่เกินกว่า 15% ของจำนวนหุ้น IPO ทั้งหมด เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมตามดุลยพินิจของ SCGC นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทของ SCGC สามารถนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วน เพื่อเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ในระหว่างการเสนอขายหุ้น IPO ตามที่คณะกรรมการบริษัทของ SCGC เห็นสมควร ในราคาเดียวกับที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็ นครั้งแรกตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรให้แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ตามแผนการจัดสรรหุ้นส่วนเกินของ SCGC คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 15% ของจำนวนหุ้น IPO ทั้งหมด โดยเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,854,685,000 หุ้น

  สำหรับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการ โดยผู้ถือหุ้น จะสามารถเข้าใจกลยุทธ์และจุดเด่นของธุรกิจเคมิคอลส์ได้ อย่างชัดเจนมากขึ้น และมีโอกาสลงทุนในธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูงอย่าง SCGC

  ส่วนประโยชน์ต่อบริษัทฯ จะช่วยลดภาระของบริษัทฯ ในการสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ SCGC เนื่องจาก SCGC จะสามารถระดมทุนได้เอง ผ่านช่องทางตลาดทุน หรือช่องทางอื่น ภายหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนประโยชน์ต่อ SCGC จะเพิ่มช่องทางในการระดมทุนของ SCGC ในอนาคต พร้อมนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น IPO ไปใช้ลงทุนในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการขยายธุรกิจด้าน HVA และ Green

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรให้แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ตามแผนการจัดสรรหุ้นส่วนเกินของ SCGC คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 15% ของจำนวนหุ้น IPO ทั้งหมด โดยเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,854.68 ล้านหุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ตามที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทของ SCGC และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริษัทของ SCGC เห็นสมควร ซึ่งรวมถึงการกำหนดรายละเอียด เงื่อนไข และสัดส่วนที่แน่นอนเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้น IPO ข้างต้น ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาอีกครั้งในภายหลัง

อนึ่ง การจัดสรรหุ้น IPO ดังกล่าวจะกระทำได้ต่อเมื่อ SCGC ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากสำนักงาน ก.ล.ต. และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหุ้น IPO มีผลใช้บังคับแล้ว บอร์ด SCC อนุมัติ SCGC