“สันติ” รมช.คลัง เร่งสรุป บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่หวังเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน สั่ง สศค. ตรวจสอบหลักเกณฑ์รายได้ครัวเรือนไม่เกิน 2 แสนบาท มาคำนวณ จะได้รับ บัตรคนจน และให้ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรคนจนได้ คนที่ยังไม่มีบัตร หากต้องการรับสวัสดิการเพิ่มเติม จะต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด คาดเปิดรับลงทะเบียนได้ต้นปีหน้า

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เตรียมการลงทะเบียนรับสวัสดิการแห่งรัฐ(บัตรคนจน)เพิ่มเติมในรอบใหม่ ที่คาดว่าจะเริ่มในต้นปีหน้าว่า ที่ประชุม ซึ่งมีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้หารือร่วมกันถึงหลักเกณฑ์ใหม่ ในการพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับบัตรคนจน

ที่ประชุมเห็นควรที่จะเพิ่มหลักเกณฑ์รายได้ของครอบครัวเข้าไปอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาด้วย จากปัจจุบันพิจารณาเฉพาะ รายได้ส่วนบุคคล ที่จะต้องมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปีจึงมีสิทธิได้รับบัตรคนจน

สำหรับหลักเกณฑ์รายได้ครอบครัว ที่จะเป็นหลักเกณฑ์เพิ่มเติม จะต้องมีรายได้ทั้งครอบครัวไม่เกิน 2 แสนบาท จึงมีสิทธิได้รับบัตรคนจน

“เรามีความตั้งใจอยากให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ซึ่งที่ประชุมได้ให้ สศค. ไปตรวจสอบหลักเกณฑ์ และข้อจำกัดต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แล้วมาหารือร่วมกันอีกครั้ง หากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยเร็วที่สุด”

บัตรคนจน ใช้บัตรประชาชนแทน รายได้ครัวเรือนไม่เกิน 2 แสน

ตัวอย่างเช่น กรณี ครอบครัวหนึ่งมีสามีและภรรยา ยังไม่มีบุตร สามีมีรายได้ต่อปี 1.5 แสนบาท ภรรยามีรายได้ต่อปี 5 หมื่นบาท กรณีนี้สามีไม่มีสิทธิได้รับบัตรคนจน เพราะรายได้ต่อบุคคลเกิน 1 แสนบาทต่อปี แต่ภรรยามีสิทธิได้รับบัตรคนจน เพราะมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี และรายได้ของครอบครัวไม่เกิน 2 แสนบาทต่อปี

แต่หากกรณี สามีมีรายได้ 2 แสนบาท และภรรยามีรายได้ 9 หมื่นบาท แม้กรณีนี้ภรรยาจะมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาท แต่เมื่อใช้เกณฑ์ครอบครัวพิจารณาแล้ว ครอบครัวนี้มีรายได้ต่อคนเกิน 1 แสนบาทต่อปี ดังนั้น ภรรยาจึงไม่มีสิทธิได้รับบัตรคนจน

แต่ในกรณีนี้ หากครอบครัวนี้มีบุตร ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี 1 คน เมื่อเอาจำนวนคนในครอบครัวหาร กับรายได้ต่อปีของทั้งครอบครัวแล้ว แต่ละคนจะมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาท ดังนั้น ภรรยามีสิทธิได้รับบัตรคนจน

คุณสมบัติผู้ถือบัตรคนจนเดิมนั้น จะเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน ต้องไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย  ถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดิน จะต้องมีบ้านหรือทาวเฮ้าส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร ส่วนกรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยมีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร มีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

ผู้ถือบัตรจะได้รับวงเงินในบัตรรายละ 300 บาท กรณีที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 3 หมื่นบาท และได้รับวงเงิน 200 บาท กรณีมีรายได้เกิน 3 หมื่นบาทแต่ไม่เกิน 1 แสนบาท รวมถึงวงเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยขนส่งสาธารณะอีกคนละ 500 บาท เป็นต้น

ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติให้ใช้บัตรประชาชน แทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทำให้ผู้ที่ได้รับสิทธิไม่จำเป็นต้องถือบัตรหลายใบ

พิจารณาหลักเกณฑ์แล้วเสร็จ กระทรวงการคลังจะต้องเสนอให้ ครม.อนุมัติ เพื่อประกาศใช้ ซึ่งกระทรวงการคลังอยากเร่งให้สามารถได้ภายในปีนี้ แต่ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของนายกรัฐมนตรี สามารถเริ่มลงทะเบียนรอบใหม่ได้ภายในต้นปีหน้า โดยคนที่ถือบัตรอยู่แล้ว และคนที่ยังไม่มีบัตร หากต้องการรับสวัสดิการ จะต้องมาลงทะเบียน บัตรคนจน ใหม่ทั้งหมด