หลายคนที่เคยทำประกัน แต่อาจยังไม่เข้าใจอย่างละเอียดว่า ผู้ประกันตน ม.33 39 40 แต่ละประเภทมี สิทธิประโยชน์ประกันสังคม อะไรบ้าง

สิทธิประกันสังคม เป็นกองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมให้ได้รับประโยชน์ทดแทน เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย ซึ่งไม่เกิดจากการทำงาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน

“ประกันสังคม” ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลูกจ้างที่ยังทำงานในสถานประกอบการที่มีนายจ้าง

สิทธิประโยชน์ประกอบด้วย 

 • ว่างงาน
 • เจ็บป่วย 
 • คลอดบุตร
 • สงเคราะห์บุตร 
 • ทุพพลภาพ
 • ชราภาพ
 • เสียชีวิต

 “ประกันสังคม” ผู้ประกันตนมาตรา 39 เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ส่งเงินสมทบมากกว่า 12 เดือน ลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน

 • ว่างงาน
 • เจ็บป่วย 
 • คลอดบุตร
 • สงเคราะห์บุตร 
 • ทุพพลภาพ
 • ชราภาพ
 • เสียชีวิต

“ประกันสังคม” ผู้ประกันตนมาตรา 40 ไม่มีนายจ้างประจำอายุ 15-65 ปี สิทธิประโยชน์ประกอบด้วย

 • ทางเลือกที่1 : เจ็บป่วย , ทุพพลภาพ , เสียชีวิต
 • ทางเลือกที่2 : เจ็บป่วย , ทุพพลภาพ , เสียชีวิต , ชราภาพ
 • ทางเลือกที่3 : เจ็บป่วย , ทุพพลภาพ , เสียชีวิต , ชราภาพ , สงเคราะห์บุตร

เงินประกันสังคม ที่ถูกหักไปนั้น มีไว้เพื่อเป็นหลักประกันคุ้มครองจากรัฐบาลเพื่อสร้างมั่นคงให้กับประชาชน โดยแต่ละประเภทจะหักไม่เท่ากัน และผลประโยชน์ก็มีความแตกต่างกัน จึงต้องศึกษาก่อนว่าเราเหมาะกับกลุ่มผู้ประกันตนมาตราใด สิทธิประโยชน์ประกันสังคม เป็นแบบไหน