โครงการนายหน้าขายบ้านมือสอง หรือ G H Bank marketplace เป็นบริการใหม่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการขายอสังหาริมทรัพย์ได้พบกับผู้ซื้อทรัพย์ได้ง่ายขึ้น โดยธนาคารจะเป็นตัวกลางในการรับฝากขายในรูปแบบของนายหน้า ซึ่งประเภททรัพย์ที่สามารถนำมาฝากขาย ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ (เพื่ออยู่อาศัย) และอาคารชุด(คอนโดมิเนียม) เพียงแค่นำหลักฐานตามที่ธนาคารกำหนดมาติดต่อที่สาขาธนาคารทั่วประเทศหรือฝ่ายบริหาร NPA สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 8 โดยธนาคารจะนำทรัพย์ที่ได้รับการฝากขาย ประกาศขายผ่านเว็บไซต์ www.ghbhomecenter.com และ Application : G H Bank Smart NPA โดยมีระยะเวลาการรับฝากขาย 180 วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาหากขายได้ธนาคารจะคิดค่านายหน้าฝากขาย 2 % ของราคาที่ฝากขาย และถ้าหากผู้ซื้อขอใช้สินเชื่อกับธนาคารอาคารสงเคราะห์จะคิดค่านายหน้าฝากขายเพียง 1 % ของราคาที่ฝากขาย

เอกสารประกอบการยื่นฝากขายบ้าน
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
4. สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
5. สำเนาโฉนด สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด สำเนาหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3ก.)
6. รูปภาพบ้าน และแผนที่ ที่ต้องการฝากขาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหาร NPA ธอส. สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 8 เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. หรือ โทร 0-2202-1582-3 และ 0-2202-1016
หรือ ฝ่ายบริหารหนี้ภูมิภาค อาคาร 2 ชั้น 2 โทร 0-2202-1170 , 0-2202-2036 และสาขาของธนาคาร ทั่วประเทศ