เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564  พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติงบกลางซึ่งเป็นงบประมาณประจำปี 2564 จำนวน 1,020 ล้านบาท มอบให้ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างโครงการ เป็น โบนัสสู้โควิด คนละ 12,000 บาท เป็นค่าตอบแทนพิเศษ กรณีเกิดสาธารณภัยโรคโควิด-19 โดยให้แต่ละหน่วยงานเบิกจ่ายได้ทันที

สำหรับงบกลาง เป็นงบที่ผู้ว่าฯกทม. สามารถนำไปใช้จ่ายได้ ซึ่งงบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 กทม. ได้ขอจัดสรรงบไว้ 14,207,857,245 บาท ประกอบด้วย

1.เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 115,156,845 บาท

2.เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับน้ำท่วม จำนวน 125 ล้านบาท

3.เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร จำนวน 300 ล้านบาท

4.เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง จำนวน 2,700 ล้านบาท

5.เงินบำเหน็จลูกจ้าง จำนวน 1,035 ล้านบาท

6.ค่าติดตั้งไฟสาธารณะ จำนวน 100 ล้านบาท

7.เงินสำรองสำหรับค่างานส่วนที่เพิ่มตามสัญญาแบบปรับราคาได้ จำนวน 10 ล้านบาท

8.เงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร จำนวน 320,756,400 บาท

9.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจและหรือนโยบายที่ได้รับมอบจากรัฐบาล จำนวน 3,975,618,000 บาท

10.เงินรางวัลและเงินช่วยเหลือ สำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำปี จำนวน 1,050 ล้านบาท

11.เงินสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ค้างจ่ายตามกฎหมาย จำนวน 1,500 บาท

12.เงินช่วยค่าครองชีพผู้ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร จำนวน 220 ล้านบาท

13.เงินสำรองสำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 2,756,326,000 บาท

อย่างไรก็ตาม คาดว่าเงินค่าตอบแทนพิเศษ โบนัสสู้โควิด จำนวน 1,020 ล้านบาท จะใช้งบกลางในหมวดเงินรางวัลและเงินช่วยเหลือ สำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำปี ที่กทม. ได้ขอจัดสรรไว้ จำนวน 1,050 ล้านบาท

โบนัสสู้โควิด ให้ข้าราชการ