นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 61 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.2200 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 14 มีนาคม 2565

  สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2564 กองทุน FUTUREPF มีรายได้รวม 287.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 427% จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 56% จากไตรมาสเดียวกันในปี 2563 อันเป็นผลมาจากในไตรมาสที่ 4 หน่วยงานภาครัฐได้มีมาตรการผ่อนคลายให้ศูนย์การค้ากลับมาเปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ และสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดได้มากขึ้น โดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามที่ภาครัฐกำหนด ส่งผลให้มีจำนวนผู้มาใช้บริการในศูนย์การค้าเพิ่มขึ้นและบรรยากาศภายในศูนย์การค้า รวมถึงการจัดเก็บรายได้ในภาพรวมดีขึ้น โดยที่กองทุนก็ยังคงมีมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าด้วยการให้ส่วนลดอย่างต่อเนื่อง

  นอกจากนี้ กองทุน BBLAM มีการรับรู้กำไรจากการลงทุนสุทธิ 195.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 915% จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 112% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้น และเป็นผลมาจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐาน TFRS16 เรื่องสัญญาเช่า ซึ่งกำหนดให้กองทุนต้องคำนวณรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ และส่วนลดค่าเช่าตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

  ทั้งนี้ กองทุน FUTUREPF ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารโครงการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต มีอายุสิทธิการเช่าคงเหลือถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2584 ประกอบด้วยสิทธิการเช่าพื้นที่อาคารโครงการศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รวมเนื้อที่ประมาณ 56,822.26 ตารางเมตร สิทธิในการใช้พื้นที่ส่วนกลางจำนวน 48,791.00 ตารางเมตร (ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ก่อให้เกิดรายได้ไม่น้อยกว่า 8,709.92 ตารางเมตร) และสิทธิในการนำพื้นที่ผนังภายนอกอาคารของอาคารโครงการฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ออกหาประโยชน์