วิธีจองซื้อ IPO หุ้นไทยประกันชีวิต หรือ TLI สำหรับบุคคลธรรมดา ในหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต หรือ INSUR โดยมีจำนวนรวมไม่เกิน 2,316.7 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นที่ 16.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 37,067 ล้านบาท โดยสามารถจองได้ 29 มิ.ย.-6 ก.ค.65

วิธีการจองซื้อหุ้น IPO

ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หรือ IPO เคาะราคาที่ที่ 16 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้ที่จองซื้อต้องใช้เงินขั้นต่ำ 16,000 บาท และเพิ่มขึ้นทีละ 1,600 บาท

เงื่อนไขการจองซื้อหุ้น IPO หุ้นไทยประกันชีวิต

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

 • เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • กรณีที่เป็นบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนดังกล่าว และเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ
 • กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ต้องแนบสำเนาสูติบัตร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพของผู้ใช้อำนาจปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ
 • กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้เยาว์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพของผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย พร้อมให้ผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมายลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้ถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

 • สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ
 • กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายของประเทศที่ผู้เยาว์นั้นอยู่ในบังคับ

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

 • สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นใบจองซื้อ ซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • กรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจที่ยังไม่หมดอายุจากนิติบุคคลดังกล่าวมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวตามที่ปรากฏในหนังสือมอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

หากหนังสือมอบอำนาจเป็นฉบับสำเนา สำเนาหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบอำนาจด้วย และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) หรือลงนามรับรองโดยผู้รับมอบอำนาจภายใต้ขอบเขตของการมอบอำนาจตามที่ปรากฏในหนังสือมอบอำนาจ

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

 • สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และสำเนารายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อซึ่งเอกสารทั้งหมดได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยมีผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลงลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และให้เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นใบจองซื้อ


ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย IPO หุ้นไทยประกันชีวิต หรือ TLI

1) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ชั้น 6, 8-11 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 เลขที่ 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์​ 0-2305-9000
โทรสาร ​​0-2305-9535
เว็บไซต์ www.kkpfg.com

2) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ ​0-2659-7000 หรือ 0-2009-7000
เว็บไซต์ www.krungsrisecurities.com

3) บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 2,3 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ ​0-2841-9000
โทรสาร ​​0-2209-8779
เว็บไซต์ www.cgs-cimb.co.th

4) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ ​0-2638-5000 หรือ 0-2081-2000
เว็บไซต์ www.nomuradirect.com

5) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

เลขที่ 48/45 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์​ 0-2697-3800
โทรสาร​​ 0-2638-0301
เว็บไซต์ www.finansa.com

ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

1) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

​โทรศัพท์ ​0-2658-8888
​โทรสาร ​0-2658-8000
เว็บไซต์ https://www.kgieworld.co.th/corporate 

2) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

เลขที่ 48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ ​0-2633-6000
เว็บไซต์ www.tiscosec.com

3) บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

เลขที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 2, 20-21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ​ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900​โทรศัพท์ ​0-2949-1999

​โทรสาร ​0-2949-1001
เว็บไซต์ http://www.scbs.com

4) บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18-19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์ ​0-2779- 9119
โทรสาร ​0-2048-4814
เว็บไซต์ https://www.thanachartsec.com/home/th

5) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ชั้น 23 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ ​0-2231-3777 และ 0-2618-1000 ต่อ 1145, 1149
โทรสาร ​0-2618-1120
เว็บไซต์ http://www.bualuang.co.th 

6) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ ​0-2009-8888
โทรสาร ​0-2009-8889
เว็บไซต์ www.yuanta.co.th

7) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3 และ 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ ​0-2680-4004
โทรสาร ​0-2680-1014
เว็บไซต์ http://www.asiaplus.co.th

8) บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17 และ 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ ​0-2080-2888
เว็บไซต์ www.aira.co.th

ผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) 

1) CIMB Investment Bank Berhad

17th Floor, Menara CIMB, No 1, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur

โทรศัพท์ ​+603-2261-8406
โทรสาร ​​+603-2261-8420
เว็บไซต์ www.cimb.com

2) CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 

Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf,
London E14 5LB, United Kingdom
เว็บไซต์ https://www.citigroup.com/citi/

3) MACQUARIE CAPITAL SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LIMITED

9 Straits View, #21-07 Marina One West Tower, 
Singapore 018937
เว็บไซต์ https://www.macquarie.com/

4) MERRILL LYNCH (SINGAPORE) PTE. LTD.

50 Collyer Quay, #14-01 OUE Bayfront, Singapore 049321

โทรศัพท์​​ +65-6678-0000
เว็บไซต์ http://www.bofaml.com

5) NOMURA SINGAPORE LIMITED

10 Marina Boulevard, #36-01 
Marina Bay Financial Centre Tower 2, Singapore 018983

โทรศัพท์ ​+65-6433-6288
โทรสาร ​​+65-6433-6171
เว็บไซต์ http://www.nomura.com

 •  ตัวแทนจำหน่ายหุ้น (Selling Agents) ซึ่งเป็นช่องทางสำหรับบุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) เท่านั้น 

1) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ ​0-2626-7777
เว็บไซต์ www.cimbthai.com