หลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ประกาศให้หุ้นของ THAI และ POST บมจ.การบินไทย และ บมจ.บางกอก โพสต์ เข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานระยะที่ 1 กรณีงบการเงินประจำปี 2563 มีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าศูนย์ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 โดยตลาดหลักทรัพย์ได้ขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) และเครื่องหมาย SP (Suspension) ในหุ้นTHAI และ POST 

กระทั่งในเวลาต่อมา ทาง THAI และ POST ได้แจ้งแนวทางฟื้นฟูกิจการที่บริษัทเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นแล้ว โดยTHAI ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการฟื้นฟูกิจการ และมีแนวทางแก้ไขเหตุเพิกถอน ได้แก่ การเพิ่มทุน การแปลงหนี้เป็นทุน และแผนการปฏิรูปธุรกิจ 

ส่วน POST อยู่ระหว่างวางแผนเพื่อแก้ไขเหตุเพิกถอน ได้แก่ การเพิ่มทุน หาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ และปรับโครงสร้างองค์กร โดยอยู่ระหว่างพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อจัดทำแผนธุรกิจ ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป 

ตลาดหลักทรัพย์จึงเห็นควรให้ดำเนินการดังนี้ 

1. เปิดให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ THAIและPOST ระหว่างวันที่ 16 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2564 โดยผู้ลงทุนต้องซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี Cash Balance กล่าวคือ ผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์ 

2. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย NC กำกับตลอดระยะเวลาที่ให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อเตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ 

3. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกำหนดให้หลักทรัพย์THAI และ POST มีราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ไม่เกิน 1 เท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 16 เมษายน 2564 ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้เกณฑ์ราคาสูงสุดและต่ำสุดนี้ (Ceiling & Floor) ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว ในวันทำการถัดไปราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของทั้งสองหลักทรัพย์จะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ 

และเมื่อครบระยะเวลาดังกล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะหยุดพักการซื้อขายหุ้นทั้งสองหลักทรัพย์ โดยขึ้นเครื่องหมาย SP จนกว่าบริษัทจะแก้ไขให้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะกลับมาซื้อขายได้ตามปกติ หรือหากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ภายในเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจจะพิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนต่อไป 

อย่างไรก็ดี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ และโปรดศึกษาข้อมูลของTHAI และ POST โดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, ความเห็นผู้สอบบัญชี, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, คณะกรรมการ และข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย