Metaverse จะสร้างอวตารหรือ “ตัวตน” ในรูปลักษณ์ที่พอใจ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม สัมผัสวัตถุและบรรยากาศด้วยกราฟิกที่มีมิติจากบริบทสิ่งแวดล้อม เป็นการการเชื่อมโยงตัวตนและชีวิตบนสังคมเสมือนจริง ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์หลายอย่างที่โลกความเป็นจริงอาจพาไปไม่ได้หรือไม่ทั่วถึง

Metaverse ช่วยทำให้สิ่งที่เป็นนามธรรม จับต้องและเข้าใจยาก กลายมาเป็นภาพเสมือนจริงที่สัมผัสและจับต้องได้ การเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นและเกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ได้เร็วขึ้น

ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส่งผลให้ทุกภาคส่วน ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเอง รวมถึงกลุ่มนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ คนวัยทำงาน คนรุ่นใหม่ที่จะต้องเรียนรู้กระบวนการทำงานที่ต้องนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยมากขึ้น พร้อมกับการเตรียมพร้อมการทำงานในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น

“Metaverse” เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะเข้ามาปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การสื่อสารทางสังคมและการเรียนรู้และเสริมต่อประสบการณ์ให้ผู้คนเข้าสู่โลกความเป็นจริงที่อาจไม่เคยหรือไม่สามารถได้พบเห็นผ่านโลกเสมือน

ชุดหลักสูตรดิจิทัล จากETDA

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ เอ็ตด้า (ETDA:Electronic Transatios Development Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสถาบัน ADTE (เอดเต้) หรือ  Academy of Digital Transformation by ETDA จัดงาน “ADTE OPEN HOUSE 2022: ADVANCE YOUR DIGITAL WORKFORCE ก้าวข้ามขีดจำกัดของธุรกิจในยุคดิจิทัล ที่คุณออกแบบได้” พร้อมโชว์ 6 หลักสูตร ติดอาวุธความรู้ดิจิทัล เตรียมพร้อมการทำงานองค์กร ธุรกิจ ก้าวสู่โลกยุคใหม่ โดยจะเริ่มหลักสูตรแรกในเดือนมี.ค.นี้

นายชัยชนะ มิตรพันธ์  ผู้อำนวยการ ETDA เล่าว่านโยบายของภาครัฐได้ให้ความสำคัญในการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการปรับตัวทางเทคโนโลยีในอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถ ETDA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มุ่งยกระดับชีวิตคนไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โดยตลอดระยะเวลา 2  ปี ที่ผ่านมาได้มีการเดินหน้าส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อให้เกิดการทำธุรกรรมทางออนไลน์ ที่มั่งคงและปลอดภัย อย่าง การพัฒนากำลังคนด้าน e-Transaction& e-Commerce รองรับตลาดยุคดิจิทัลทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการสร้างคนรุ่นใหม่ สู่การเป็นโค้ชดิจิทัลชุมชนเป็นต้น

6 หลักสูตรพร้อมทำงานยุค “ Metaverse ”

“ปัจจุบันมีอีกหลายหน่วยงานที่ไม่สามารถปรับตัวได้ สถาบัน ADTE by ETDA ได้สร้างหลักสูตรดิจิทัลชุด ADVANCE YOUR DIGITAL WORKFORCE ก้าวข้ามขีดจำกัดของธุรกิจในยุคดิจิทัล ที่คุณออกแบบได้ เพื่อติดอาวุธความรู้ทางด้านดิจิทัลให้กับคนในองค์กรภาครัฐภาคเอกชนอย่างผู้ประกอบการในภาคธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ปลดล็อกการทำงานและธุรกิจ เป็นการสร้างโอกาสการเติบโตโดยผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลในหลายสาขา ทั้งจาก ETDA หน่วยงานภาครัฐ บริษัทเทคโนโลยีชื่อดังที่จะร่วมแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ” นายชัยชนะ กล่าว

ทั้งนี้ สำหรับหลักสูตรดิจิทัลชุด ADVANCE YOUR DIGITAL WORKFORCE ประกอบด้วย 6 หลักสูตร ดังนี้

 1. Digital Signature เรียนรู้การใช้ลายเซ็นดิจิทัลอย่างถูกต้องและมีผลทางกฎหมาย
 2. Digital  ID การนำเทคโนโลยีสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลมาใช้ในการทำงาน ที่จะเป็นกุญแจสำคัญของการทำธุรกรรมออนไลน์
 3. Digital Transformation การทำงานในรูปแบบดิจิทัลในมิติต่างๆ ที่จะช่วยเติมเต็มองค์กรให้กลายเป็น  Digital Workplace  แบบเต็มรูปแบบเพื่อให้องค์กรของคุณก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล
 4. Digital Security การรับมือภัยไซเบอร์ และแนวทางการป้องกันภัยทางออนไลน์ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวทางในภาคปฎิบัติและกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากประสบการณ์ตรงและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากบุคลากรของ ETDA
 5. Digital Commerce จะมีทั้งในส่วนของหลักสูตร e-Commerce ตั้งแต่ระดับเบื้องต้น จนถึงระดับสูงขึ้น เพื่อให้เรียนรู้ได้แม้ไม่มีพื้นฐาน เพื่อการ อัพสกิล การขายสินค้าในโลกดิจิทัลที่ทันสมัยและปลอดภัย
 6. Digital Literacy สำหรับการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ กับเนื้อหาทั้ง 6 ด้านที่จะพาไปเรียนรู้การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และรู้เท่าทันพร้อมสื่อการเรียนรู้ที่ครบครัน เป็นต้น ซึ่งทุกหลักสูตรจะเริ่มเรียนในช่วงเดือนมี.ค.2565 นี้เป็นต้นไป

มิติใหม่การทำงานยุคเมต้าเวิร์ส

การทำงานสู่โลกอนาคต จำเป็นที่ต้องมีการเตรียมพร้อมกำลังคนของประเทศ ว่าจะต้องมีทักษะอะไรติดตัวไปบ้าง?

ดร.ตฤณ  ทวิธารานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กล่าวถึงมิติใหม่ของการทำงานยุค “Metaverse” ว่าโควิดเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งการใช้ชีวิต และการทำงาน ซึ่งภาคเอกชนมีการคาดการณ์ว่าอีก10  ปี จะเกิดการทำงานยุคใหม่ แต่กลายเป็นว่าตอนนี้เกิดขึ้นภายไม่ถึง 1 ปี ทุกภาคอุตสาหกรรมกระโดดไปสู่โลกออนไลน์มากขึ้น ซึ่งหากไม่ปรับตัวอาจจะตกขบวนได้ 

“ไทยมีการปรับตัวในการใช้งานดิจิตอลสูงมาก แต่เราไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ ทำให้การเกิดเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยช้ากว่าประเทศอื่นๆ อีกทั้ง บุคลากรยังขาดความพร้อม และคนทำงานด้านดิจิทัลยังขาดทักษะด้านต่างๆ ดังนั้น ETDA เห็นช่องว่างของคนที่จะทำไปงานด้านดิจิทัล หรือองค์กรเกิดปัญหา จึงต้องเร่งพัฒนาทักษะต่างๆ ให้เกิดขึ้น”  ดร.ตฤณ กล่าว

ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน (Digital Transformation) คือกระบวนการที่นำเอาดิจิทัล เทคโนโลยี มาปรับใช้กับทุกส่วนของธุรกิจ ตั้งแต่รากฐานกระบวนการทำงาน เป็นสิ่งสำคัญทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ โดยภาครัฐต้องทำหน้าที่ให้องค์ความรู้ หรือนำดิจิตอลต่างๆ มาให้องค์กรได้ปรับใช้

เทรนด์การทำงานในอนาคต จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน ตอนนี้หลายคน WFH หลายองค์กรไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้ ทุกแห่งต้องปรับตัว จะทำอย่างไรให้เกิดภาวะออฟฟิคเสมือน หลายคนมีปฎิสัมพันธ์ต่อกัน ซึ่งมิติการทำงานในยุค Metaverse ต้องเป็นการใช้โลกเสมือยที่ทำให้ทุกคนเข้าใจ และเห็นคุณค่า ง่ายกว่าเดิมในการปรับตัวสู่ดิจิตอลทรานฟอร์มเมชั่น”ดร.ตฤณ กล่าว

เสริม people skills ความรู้ของคนในองค์กร

เทคโนโลยีในปัจจุบันมีจำนวนมาก ซึ่ง เมต้าเวิร์ส เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าไปเรียนรู้ เพิ่มเติมทักษะต่อบุคคลให้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเรื่องเหล่านี้กลายเป็นเรื่องใกล้ตัว เพราะโลกแห่งดิจิตอลในตอนนี้ไม่ได้แตกต่างจากโลกแห่งความเป็นจริง สามารถใช้งานได้ทั้งออนไลน์ ออฟไลน์  รวมถึงต้องมีความปลอดภัย  ต้องรู้เรื่องกฎหมายด้วย

จากประสบการณ์  ดิจิตอลทรานฟอร์เมชั่น สิ่งที่เป็นตัวปลดล็อกต้องเริ่มจากผู้บริหารองค์กร และการเพิ่มความรู้ สร้างความเข้าใจให้กับคนในองค์กร และต้องค่อยปรับในองค์กร ต้องเปลี่ยน Mindset ตั้งแต่ผู้บริหารที่ต้องมีวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลง และคนในองค์กรที่พร้อมจะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ 

ทักษะที่คนทำงาน ยุคMetaverse ต้องมี

ดร.อักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร ผู้อำนวยการโครงการ Carnegie Mellon-KMITL มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล กล่าวว่า  โควิด-19 ช่วยพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลให้เกิดขึ้นได้มากขึ้น หลายหน่วยงานมีการทรานฟอร์ม ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยได้มีการปรับตัวอย่างกว้างขวาง นักศึกษา 1-2 ปีที่ผ่านมา แม้จะไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัย แต่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  เพราะตอนนี้มีการนำเครื่องมือมาใช้ในการเรียนการสอน รวมถึงในภาคธุรกิจก็มีการนำเครื่องมือดิจิตอลมาใช้ในการทำงานมากขึ้น ให้ทุกภาคธุรกิจ ไปใช้ และทำให้เกิดความก้าวกระโดดมากขึ้น

เมื่อก่อน นักศึกษาป.ตรีมีประมาณ  2.7 แสนคน แต่ตอนนี้ มีไม่ถึง 1.8 แสนคน ขณะที่ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจต้องการคนด้านดิจิตอลมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันแรงงานไทยมีทักษะดิจิตอล เกิน 50% อยู่แล้ว และแรงงาน 48-49%  ต้องการมีทักษะดิจิตอลเพิ่มเติม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน 

“Metaverse” ทำให้คนมีความรู้ด้านดิจิทัล มากขึ้น ซึ่งในอนาคตทุกธุรกิจต้องเข้าสู่ Metaverse  จะต้องการคนออกแบบดิจิทัลที่สวยงาม ซึ่งอาจต้องมีพื้นฐานเรื่องของ 3D ด้วย

ทักษะที่จำเป็นในยุค Metaverse ที่ควรมี อาทิ

 • ทักษะด้านการเขียนโค้ด
 • การเขียนโปรแกรม
 • ทักษะด้าน AI
 • กราฟิกดีไซน์
 • การออกแบบ
 • ความรู้ด้านสกุลเงินดิจิทัล NFT
 • Blockchain
 • ทักษะการวิเคราะห์
 • การวางแผนกลยุทธ์
 • ทักษะการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

ดังนั้น ใครที่ต้องการจะประสบความสำเร็จในอนาคต ไม่ควรพลาดที่จะมีสกิลเหล่านี้ติดตัวไว้ รับรองว่าใช้หาเงินในโลกของ Metaverse เพราะการทำงานจะต้องเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกับกระบวนการทำงาน 

สำหรับองค์กรภาครัฐ ธุรกิจ ผู้ประกอบการที่สนใจอยากเข้าร่วมยกระดับทักษะ เพิ่มความรู้ด้านดิจิทัล สู่การสร้างความสำเร็จในการดำเนินงานไปกับสถาบัน ADTE by ETDA หลักสูตรดังกล่าว สามารถติดตามรายละเอียด สมัครเรียนได้ที่ http://bit.ly/3JEURrA สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: [email protected] โทร.02-123-1234 หรือ ที่เพจ ADTE by ETDA